ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลห้วยแก้ว
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

นายพรชัย แก้วเพชร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์ไทรงาม
ที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร


นายถวิล แก้วขาว

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลแหลมรัง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

นายชาณัฐธนพล มณีโชติ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบางลาย
ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

นายถวิล แก้วขาว
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบึงนาราง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

นายขจรศักดิ์ คัญทับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง ถนนนคนสวรรค์-พิษณุโลก จังหวัดพิจิตร
โทร 087-3175753
E-mail : buengnarang@doae.go.th