โครงสร้างบุคลากร
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง


นายพรรณยงค์ จันทร์เพ็ง
เกษตรอำเภอบึงนาราง


นายถวิล แก้วขาว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ


นายพรชัย แก้วเพชร
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ

นายชาณัฐธนพล มณีโชติ
เจ้าพนักงานการเกษตร ชำนาญงานนายขจรศักดิ์ คัญทับ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางศิริวรรณ สีม่วง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายสิทธินันท์ บุญมี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเจนจิรา เที่ยงทิศ
พนักงานทั่วไป

   
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง ถนนนคนสวรรค์-พิษณุโลก จังหวัดพิจิตร
โทร 081-6047147
E-mail : buengnarang@doae.go.th