ภาพ/ข่าวกิจกรรม สำนักงานเกษตรเกษตรอำเภอบึงนาราง
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนารางจัดงานคลินิก
เกษตร เคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ เมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2555 ณ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร