ข้อมูลการแบ่งพื้นที่การเกษตร
ตำบล
พื้นที่
ทั้งหมด
หมายเหต
ุที่อยู่อาศัยแหล่งน้ำ
ที่นา
พืชไร่
ไม้ผล
ไม้ดอก
ไม้ประดับ
พืชผัก
ไม้ยืนต้น
อื่นๆ
รวม
ห้วยแก้ว
45,652
24,215
8,225
1,694
-
650
1,380
2,500
38,664
6,988
โพธิ์ไทรงาม
47,041
22,478
7,650
1,560
-
480
1,800
4,200
38,168
8,873
แหลมรัง
79,518
13,196
45,364
3,219
-
1,517
6,850
3,746
73,892
5,626
บึงนาราง
79,518
13,703
35,664
1,175
-
1,038
2,350
2,700
56,630
5,478
บางลาย
62,108
39,224
614
374
-
20
-
300
40,532
6,780
รวม
281,631
112,816
97,517
8,022
-
3,705
12,380
13,446
247,886
33,745

 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง ถนนนคนสวรรค์-พิษณุโลก จังหวัดพิจิตร
โทร 087-3175753
E-mail : buengnarang@doae.go.th