ข้อมูลการปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

ตำบลห้วยแก้ว จำนวน 8หมู่บ้าน
ตำบลโพธิ์ไทรงาม จำนวน 9หมู่บ้าน
ตำบลแหลมรัง จำนวน 14หมู่บ้าน
ตำบลบางลาย จำนวน 10หมู่บ้าน
ตำบลบึงนาราง จำนวน 10หมู่บ้านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง ถนนนคนสวรรค์-พิษณุโลก จังหวัดพิจิตร
โทร 087-3175753
E-mail : buengnarang@doae.go.th