ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (YSF) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง30 พ.ย 2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง