ประวัติ

บึงนารางเป็นชื่อบึงน้ำขนาดใหญ่  มีช่องทาง  ร่องน้ำ  รางน้ำไหลลงสู่บึงน้ำ  ทำให้น้ำในบึงมีปริมาณมากและเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ  (ทำนา) ของประชากรที่อาศัยอยู่โดยรอบ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากจังหวัดอุทัยธานีและบางจังหวัดของภาคอีสานตอนล่างมาตั้งรกรากถิ่นฐานบริเวณรอบๆ  บึงน้ำจนเป็นชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ  หลายหมู่บ้าน  และได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลต่างๆ  บึงนารางมีอาณาเขตกว้าง  เดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอโพทะเล  และได้แยกตัวยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอบึงนาราง  เมื่อ ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  และได้รับการประกาศยกฐานะเป็นอำเภอบึงนาราง เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘

แบ่งการปกครองออกเป็น 5 ตำบล ได้แก่

ตำบลโพธิ์ไทรงาม
ตำบลห้วยแก้ว
ตำบลบางลาย
ตำบลบึงนาราง
ตำบลแหลมรัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอึงนาราง ปัจจุบันมีนางพรรณทิพา มหาธร เป็นพัฒนาการอำเภอคนปัจจุบัน และมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนจำนวน 3 คน คือ นายสมยศ สิงห์แก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายภานุพงศ์ ตันต๊ะ นักวิชาการพัฒนาชุมนปฏิบัติการ นางสาวธาริกา พรมวังขวา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบริหารงานพัฒนาชุมชนและการบริหารการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องในอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของอำเภอจังหวัด กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมศักยภาพของผู้นำชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชน การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านทั้งในด้านวิชาการและการปฏิบัติงานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนจัดทำศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอจัดเก็บและหรือประสาน การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนรวบรวมและทำแผนงาน/โครงการของอำเภอในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ให้บริการองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการบริหารและดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบข้อมูลและแผนงาน/โครงการ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบัญงานธุรการทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ งานงบประมาณการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย