ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอบึงนารางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้