ติดต่อหน่อยงานเรา

facebook
สนง.เกษตรอำเภอบึงนารา

อีเมล์ buengnarang.doae.go.th
โทรศัพท์
089-9618070

แผนที่แสดงที่ตั้ง

ช่องทางการติดต่อ

ฝ่ายบริหารทั่วไปกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตTab nameกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มอารักขาพืช
นางสาวจันจิรา น้อยรุ่ง
นายอนุวัฒน์ มลัยทอง เบอร์โทร 065-5022972
นางสาวจีราภา ดาทอง เบอร์โทร 089-8090587
นางสาวพิมพการัง พรมอยู่ เบอร์โทร 093-1300485
นายอนุวัฒน์ มลัยทอง เบอร์โทร 065-5022972