การคลุกเมล็ดด้วยสารชีวภัณฑ์ก่อนปลูก ป้องกันโรคเน่าคอดิน

☘️ สารชีวภัณฑ์ที่กล่าวถึงนั่นคือ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราที่มีสปอร์สีเขียวเข้ม เจริญได้ดีในดินที่มีอินทรียวัตถุ ทำลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชหลายชนิด ซึ่งเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้ในการป้องกันการเกิดโรค ดีกว่าใช้เพื่อการรักษาโรค

👉 วิธีใช้ เช่น ใช้คลุกเมล็ดเพื่อควบคุมโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์
🌱 โดยใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาชนิดสด 10 กรัม หรือ 1 ช้อนแกง ต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม